Anishnaabe Prayers

Thank you Creator

 Miigwetch Gzhemanido Miigwetch Gzhemanido Thank you Creator  

 Gii-miizhiyaang nbiish maanpii Akiin The gift of water on Earth   

Wii bmaadzimgaad kin Feed   Akin aa zaagkiimgod, wesiinyag miinwaa Bemaadzidjig the plants, the animals and the people   

Gitchi Miigwetchi goo Gzheminidoo Great thanks to you Creator  

 Niibwaakaawin miinwaa For you wisdom and   

Kina gegoo gaa-zhitooyin  your gifts    


 Prayer given at Ziibiwing Center Saginaw Chippewa Indian Tribe Mt. Pleasant, Michigan